chinh-sach-bao-ma

Dưới đây là những thứ chúng tôi thu thập thông tin từ bạn và phương pháp lưu trữ của chúng tôi như thế nào?

Chúng tôi thu thập những thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập 2 thông tin cư bản sau: họ và tên và email của bạn

Những thông tin đó sẽ làm gì?

Những thông tin đó sẽ được chúng tôi lưu trữ lại để thống kê lượt truy cập của khách hàng vào trang web của mình.

Lấy thông tin từ đâu?

Khi bạn comment vào bài viết của chúng tôi thì chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu thông tin của bạn lại.

Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không đưa thông tin cá nhân của bạn cho người thứ 3 biết.